CE ÎNSEAMNĂ DACISMUL ?

dacii

In tentativa de a autodefini identitatea romaneasca intalnim conceptele de latinitate si dacism, notiuni care constituie temelia limbii si a insusi poporului român. Formarea poporului român în zona carpato-danubiana şi continuitatea lui în acest spaţiu constituie un proces asemănător formării şi continuităţii celorlalte popoare romanice europene : francez, italian, spaniol şi portughez. La toate aceste popoare constatăm un element etnic de bază : galii în cazul francezilor, celtiberii în cazul spaniolilor şi portughezilor, galii şi etruscii în cazul italienilor. La români au fost daco-geţii, ramura de nord a tracilor. Dacii, sau geţii, fac parte din marele grup etnic al tracilor şi constituie cea mai importantă ramură a lui, având o civilizaţie, o cultură şi o istorie politică pe care n-a egalat-o nicio altă ramură. Se poate spune că geto-dacii reprezintă elita numerosului grup al tracilor. Cu privire la mulţimea acestor traci, Herodot face o afirmaţie de cea mai mare importanţă : “Neamul tracilor este, după cel al inzilor, cel mai numeros din lume. Dacă ar avea un singur cârmuitor sau dacă tracii s-ar înţelege între ei, ele ar fi de neînvins şi, după socotinţa mea, cu mult mai puternic decât toate neamurile.” Dintre cele peste 100 de formaţiuni tribale şi gentilice ale tracilor, triburile dacilor şi geţilor erau cele mai mari şi cele mai puternice. Ocupau teritoriul cuprins între Munţii Balcani şi Munţii Slovaciei, şi de la litoralul apusean al Mării Negre până dincolo de bazinul Tisei. Triburile denumite “dacice” locuiau pe teritoriul actualei Transilvanii şi al Banatului, iar al “geţilor” în câmpia Dunării – inclusiv în sudul fluviului – , în Moldova şi Dobrogea de azi. Limba română, reprezentantă a latinitaţii răsăritene, a fost de-a lungul timpului , cântată şi slavită în lucrările lor de mulţi scriitori români, care şi-au închinat viaţa şi munca lor patriei, fiind conştienţi de originea nobiă a acestei limbi şi de cultura pe care aceasta o presupune. In plan cultural, interesul paşoptiştilor pentru trecutul dacic şi roman al neamului lor decurge din ideologia romantică, orientată spre cunoaşterea istoriei propriului popor, spre folclor ca depozitar al tradiţiei. În viziunea lor, poezia populară a păstrat mai bine decât isoria consemnată, memoria timpurilor străvechi în care s-a plămădit poporul român. Se explică astfel, îmbinarea preocupărilor ştiinţifice (articole, studii) cu creaţia literară. Gheorghe Asachi, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri încearcă în mod programatic să construiască o mitologie românească, folosindu-se de tradiţia popolară. Gheorge Asachi a prefigurat mitul etnogenezei românilor în balada „Traian şi Dochia”, ca şi în poezia „La patrie”, integrată volumului „Poesie”, unde, scriitorul îi prezintă pe români ca moştenitorii Romei şi ai Daciei : „O, români, români ai Daciei, ce purtaţi un mîndru semn/ De-origină, istoria acum fie-ni îndemn! / În vechime maica Roma, ce-a fost doamnă-n toată lume, / Ne-a lăsat legi şi pămînturi, vorba sa şi naltul nume. / Oare darul ce de timpuri şi barbari s-a pastrat,/ Cînd senină soarta luce, fi-va astăzi defăimat? / Nu, prin muze ş-a virtutei dorul dulce şi fierbinte, / În noi lumea să cunoască strănepoţi romanei ginte.” Alecu Russo evocă Dacia paradisiacă şi pe Decebal, conducătorul ei, în amplul poem în proză intitulat „Cântarea României”. Sub aspect literar, tendinţa dacizantă culminează în a doua jumatate a secolului al XX – lea, prin scrierile lui Mihai Eminescu. Tema dacică se regăseşte atât în marile poeme „Memento Mori”, „Rugăciunea unui dac” şi „Sarmis”, cât şi în proiectele dramatice. În poezia „Memento Mori”, Eminescu realizează o evocare a civilizaţiilor de la origini. Aici viziunea eminesciană asupra Daciei este paradisiacă, scriitorul refăcând imaginea unui popor apus. În secolul al XX – lea ideea dacică prinde consistenţă şi devine obiect de studiu pentru istorici, filosofi ai culturii şi ai religiei, geografi, sociologi, folclorişti. Lucrărilor unor istorici precum Vasile Pârvan, Hadrian Daicoviciu, li se adaugă studii, articole cu rezonanţa puternică
în perioada interbelică semnate de Lucian Blaga, Mircea Eliade, Simion Mehedinţi. În perioada interbelică ideea dacică s-a transformat uneori în dacism, tracism devenind suport ideologic. Şi în perioada postbelică, dacismul şi tracismul au avut adepţii lor frecvenţi, atât în ţară, cât şi în diasporă. Ioan Neniţescu în poezia „Pui de lei”, prezintă de asemenea, originea românilor : „E viaţa noastră făurită / De doi bărbaţi cu braţe tari/ Şi cu voinţa oţelită, / Cu minţi deştepte, inimi mari./ Şi unu-i Decebal cel harnic,/ Iar celălalt Traian cel drept,/ Ei pentru vatra lor amarnic / Au dat cu-atâţia duşmani piept./ Şi din aşa părinţi de samă / În veci s-or naşte luptători/ Ce pentru patria lor mamă / Vor sta ca vrednici următori. / Au fost eroi şi-or să mai fie, / Ce-or frînge duşmanii mişei. / Din coapsa Daciei şi-a Romei / În veci or naşte pui de lei !”. De asemenea, si folclorul nostru păstrează neîndoielnic profunde urme daco-getice. În portul popular, aceste urme sunt evidente. Cămaşa încreţită la gât a ţărăncilor, cămaşa despicată lateral a bărbaţilor, cioarecii din stofă groasă albă de lână, strânşi pe coapse şi pulpe. Apoi brâul lat de piele sau de pânză groasă, opincile, căciula ţuguiată de blană, sunt atestate iconografic pe Columna lui Traian şi pe metopole de la Adamclissi. În ornamentica îmbrăcămintei,a ceramicii, a obiectelor şi a uneltelor de lemn crestate de ţărani unii cercetători înclină să creadă că s-au menţinut anumite motive decorative daco-getice, ca bradul, soarele, spirala sau zig-zagul. Cercetările ar putea continua şi în domeniul muzicii populare, al melosului, al instrumentelor (naiul, de exemplu, derivă din tracicul „flaut al lui Pan”). Întreprinderea ar fi cu atât mai justificată cu cât autorii antici vorbesc des despre aplicaţia pe care o aveau tracii spre muzică. Aristotel spunea că tracii îşi versificau legile şi le recitau cântându-le. Oratorul şi istoricul grec Theopompos afirma că solii traci îşi expuneau textul soliei cântându-l şi acompaniindu-se cu un instrument cu coarde. Iordanes ne informează că preoţii traci oficiau cântând, şi acompaniindu-se cu un instrument asemănător chitarei. Înaintea lui, Strabon scria :„Muzica în întregimea ei este socotită tracică şi asiatică (…). Ba şi cei care s-au ocupat de vechea muzică erau – se spune – tot traci, anume Orfeu, Musaios şi Thamyris”. În domeniul artelor plastice, nu pare exculs ca imaginea „călareţului trac” să fi sugerat – în iconografia noastră populară- imaginea Sf. Gheorghe omorând balaurul. De asemenea, Mircea Eliade remarcă elemente comune zeului furtunii Gebeleizis şi profetului Ilie. Medievală, dar nu fără posibile influenţe traco-getice este şi ceramica aşa zisă „dacică”, neagră, lustruită, cu tipica ei ornamentaţie obţinută prin procedeul inciziei. Multe dintre credinţele şi obiceiurile populare româneşti, provin fără îndoială dintr-un substrat traco-dacic. Exemple se găsesc în folclorul obiceiurilor, tradiţiilor şi ritualurilor agrare, legate de diferite momente ale anului sau de fenomene ale naturii. Astfel sunt riturile magice pentru invocarea ploii, a fertilităţii ogoarelor, persistând până de curând în unele regiuni ale ţării : Sângeorzul, Plugarul, Boul înstruţat, Paparudele, Drăgaica ş.a. În aceleaşi substraturi daco-getice ar trebui căutată şi originea unor dansuri populare, spre exemplu a horei, şi îndeosebi a spectaculosului dans al căluşarilor, în care stăruie amintirea unor rituri de medicină magică, a unor rituri de iniţiere, a unui străvechi cult al Soarelui, precum şi simboluri mitice ale unor fenomene ale naturii. Istoricul Pomponius Mela consemna obiceiul traco-dacilor, notat şi de Herodot, de a-şi cinsti funerariile prin cântece şi jocuri : sunt evidente analogiile cu obiceiul priveghiului, odinioară foarte răspândit la români, un adevărat „ospăţ funerar” traco-dacic, însoţit şi de portul unor măşti comice, de veselie, glume şi bufonerii. Urme ale moştenirii dacice se pot bănui şi în diverse producţii de literatură populară. De pildă în descântece, cimilituri sau unele colinde. Arhaicele rituri de construcţie, documentate în neoliticul de pe teritoriul României, au trebuit să străbată veacurile de cultură
spirituală dacică pentru ca să ajungă la noi sub forma legendei „Meşterului Manole”, povestea zidarului de mănăstire care îşi zideşte soţia ca să oprească surparea clădirii, indicând concepţia noastră despre creaţie, care e rod al suferinţei, definită ca mitul estetic. Sunt patru mituri, nutrite din ce în ce mai mult de mediile literare, tinzând a deveni pilonii unei tradiţii autohtone. Unul din aceste mituri este si cel al „Meşterului Manole”, de care am amintit mai sus. Însă, întâiul mit, „Traian şi Dochia”, simbolizează constituirea însăşi a poporului român. El a fost formulat propriu-zis de Asachi, Dochia care împietreşte cu oile sale, fugind de Traian, însă cu elemente populare şi cu o legendă cantemiriană. „Mioriţa”, istoria ciobanului care voieşte a fi înmormântat lângă oile sale, simbolizează existenţa pastorală a popurului român şi exprimă viziunea franciscan-panteistă a morţii individului român. Acest mit a ajuns să fie socotit de unii, Divina noastră Comedie