Excelenței Sale, Preşedintelui Republicii Moldova Doamnei Maia Sandu Stimată Doamnă Preşedinte!

AȘM

Vasile Bahnaru

Din nou despre AȘM:
Fiind profund alarmat de situația critică din Academia de Științe, am adresat numeroase scrisori organelor competente ale Republicii Moldova, fără a mi se răspunde. În această ordine de idei Vă reamintesc că în data de 20.06.2022, am adresat Domniei Voastre o scrisoare în care Vă rugăm respectuos să identificați o soluție în vederea readucerii Academiei de Științe în viața științifică și social-politică a Republicii Moldova, scrisoarea mea fiind înregistrată în Aparatul Președintelui Republicii Moldova – Direcția relații cu cetățenii și controlul examinării petițiilor cu numărul 1՚ 04-1948 la 20.06.2022, fără a beneficia de un răspuns, fie și formal, din partea Domniei Voastre.
De această dată, mă adresez cu o rugăminte similară în privința Academiei de Științe, motivul fiind determinat de proiectul noului REGULAMENT privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei, propus de actuala conducere a AȘM pentru a fi discutat și aprobat la o eventuală viitoare Adunare generală a membrilor Academiei de Științe a Moldovei. În această ordine de idei aș dori să Vă atenționez că principala distincție dintre vechiul Regulament nr. 1 din 28 iulie 2005 și proiectul noului Regulament se reduce la excluderea limitei de vârstă pentru alegerea membrilor titulari și a membrilor corespondenți ai AȘM. Astfel, se exclude limita de vârstă – 70 de ani – prevăzută de Regulamentul anterior. La prima vedere, se pare că e o modificare rațională și legitimă, dacă facem abstracție de scopurile secrete, mascate ale acestui proiect de regulament. Nu este un mister modalitatea de alegere pe postul de președinte al AȘM a acad. Ion Tighineanu. De altfel, însuși ex-președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, dând dovadă de un curaj deosebit, a recunoscut în public, de mai multe ori, că dl Ion Tughineanu a fost numit președinte interimar și ales în acest post la insistența și la comnada ex-premierului P. Filip, adică a echipei dirijate de brigandul Vlad Plahotniuc, problema fiind cunoscută de comunitatea șriințifică, inclusiv de conducerea politică a Republicii Moldova. Prin urmare, actualul președinte al AȘM nu-și dorește altceva, în prezent, decât să-și chivernisească lacheii săi fideli și devotați propriei sale persoane. Este vorba de o serie de persoane care au depășit vârsta de 70 de ani sau se apropie în ritm galopant de această vârstă și ca urmare nu dispun de nici o șansă de a deveni academicieni sau membri corespondenți în baza vechiului Regulament. Este vorba de o serie de persoane din echipa ilegală a dlui Ion Tighineanu, care, desi sunt, în mare parte, specialiști buni (cel puțin în spațiul basarabean), au o calitate aparte – se caracterizează (evident, din interese egoiste) prin exces de devotament, prin lichelism deosebit în raport cu acad. Ion Tighineanu. Amintind această situație, avem în vedere persoane ca Aurelian Dănilă, dr. hab., Victor Momaru, membru corespondent, Svetlana Cojocaru, membru corespondent, Alexandru Stratan, membru corespondent, rector al Academiei de Studii Economice, Viorel Bostan, rector al Universității Tehnice, dr. hab. I. Kondratikova, secretar știinșific al AȘM etc. Aceștia sunt persoane ascultătoare şi lipsite de principii etice și morale, gata mereu să stea în poziție de drepți și să execute orice ordin, emanat de la acad. lon Tighineanu, așa încât actualul președinte al AȘM a transformai lichelismul și slugărncia supușilor săi într-un modus vivendi obligatoriu.
Mai mult decât atât, reamintim că mulți dintre pretendenții la titluri academice sunt departe de a fi demni să poarte titlul de cetățean onest și incoruptibil. Astfel, prof. Aurel Dănilă, pentru care președintele Ion Tighineanu a creat chiar și funcția-parazit de vice-președinte al Secţiei de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, fiind rector al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău, a înstrăinat, în mod ilegal (spun gurile rele, adică se zvonește în târgul nostr), un teren al acesteia (a se vedea în anexă fotografía clădirii ridicate pe acest teren). Unii potențiali pretendedenți la titluri academice sunt urmașii unor academicieni și urmează să obțină aceste titluri prin moștenire (Viorel Bostan poate deveni academician ereditar în calitate de fiu al acad. Ion Bostan, V. Cimpoieș este feciorul acad. Cimpoieș, ex-rector al Universității Agrare), iar m.-cor. V. Moraru va deveni academician, urmărindu-se ca I. Tighineanu să intre în favorurile unuia dintre noii activiști ai PAS-ului, finul lui V. Moraru! Nimeni nu știe care sunt meritele dnei Kondratikova pentru a deveni membru-corespondent al AȘM: slugărnicia față de președintele AȘM în calitate de secretar general al AȘM?
În fine, este necesar să constatăm că prin acest nou regulament se violează tradițiile instaurate de multe decenii în Academie: o persoană recunoscută ca savant de valoare obținerea o funcție de conducere în cadrul Academiei, numai după ce era aleasă membru-corespondent sau academician!
Totodată, menționăm că AȘM, în actuala ei redacție, nu este decât o instituție bugetivoră, consumând anual aproape 30 de milioane de lei, fără a aduce vreo contribuție concretă la dezvoltarea și progresul științei noastre naționale, deținând o clădire uriașă în centrul Chișinăului. Unica ei contribuție reală se reduce la adăpostirea, prin tradiție, în clădirea sa a câtorva instituții de cercetare și la presupusa expertizare a proiectelor de cercetare. Activitatea bugetivoră ferventă a conducerii AȘM se manifestă și în crearea unor funcții-parazit: pe lângă postul de șef de secție a unor domenii de cercetare a fost inventată funcția de coordonator al acesteia, adică de vice-președinte de secţie sau funcția nestatutară de președinte al consiliului academicienilor. În rest, AȘM nu are alte interese decât satisfacerea ambițiilor celor din vârful piramidei academice.
Mai mult, conducerea AȘM nu a luat nici o atitudine în raport cu pseudoreformele inițiate și tanspuse în viață de partidul lui Plahotniuc, nu s-a pronunțat în problema denumirii corecte a limbii și istoriei noastre, când socialistul I. Dodon și echipa sa promova aberațiile despre „limba moldovenească” și „poporul moldovenesc”. În felul acesta, actuala conducere a AȘM a renunțat, practic, benevol la deciziile AȘM din 1994 și 1996 cu privire la denumirea corectă a limbii noastre, nu a condamnat „răformele” realizate de partidul democrat, de cel socialist și de cel communist și nici transmiterea instituțiilor de cercetare din subordinea AȘM în subordinea Ministerului Educației și, în ultimă instanță, în subordinea unor universități.
În acest context, este important să subliniem că reformele din domeniul cercetării realizate de curând de partidul de guvernământ – PAS, creează impresia că PAS continuă în cercetare, practic, aceeași politică a guvernărilor precedente, făcându-se vinovat, alături de democrați, socialiști etc., de distrugerea domeniului de cercetare.
Deși s-a scris enorm de mult despre ilegalitățile comise în Academia de Științe a Moldovei în perioada domniei acad. Ion Tighineanu. vom aminti succint aici doar câteva:
– Lichidarea AȘM, ca urmare a transferului instituțiilor de cercetare în subordinea Ministerului Culturii și Educației;
– Transformarea AȘM într-un SRL elementar, într-un club de discuții al celor „înțelepți”;
– Ilegalitatea alegerii dlui acad. Ion Tighineanu, în calitate de președinte al AȘM;
– Subordonarea AȘM partidului de la conducerea Republicii Moldova, pe timpul când premier era P. Filip;
– Imixtiunea politicului în domeniul cercetării;
– Subordonarea domeniul de cercetare inetereselor politice, de grup;
– Renunțarea actualei AȘM la deceziile sale anterioare (hotărârile din 1994 și 1996 cu privire la denumirea corectă a limbii noastre);
– Lașitatea conducerii AȘM în raport cu declarațiile ex-președintelui I. Dodon în raport cu necesitatea substituirii glotonimului limbă română prin cel de „limbă moldovenească”;
– Invitarea la discuție în campania electorală a președintelui RM numai a candidatului I. Dodon, făcându-se abstracție de existența unui contracandidat – Maia Sandu;
– Promovarea la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor a unei persoane compromise;
– Practicarea politicii de tăcere în raport cu ultima reforma din domeniul cercetării – trecerea instituțiilor de cercetare în subordinea universităților etc., etc.
Mai mult, se cere să amintim că situația deplorabilă a AȘM a fost condamnată de mitropollitul Chișinăului și al întregii Moldove î,p. s. Vladimir, iar președintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, și-a exprimat profundul său regret în raport cu aceste pseudoreforme în domeniul științei operate în Republica Moldova. Opinia ecestora a fost susținută de sute și mii de membri ai comunității științifice basarabene. Spre regret, constatăm, cu profund regret, că toate aceste opinii au răsunat în pustiu: nimeni nu a vrut să le audă și nu s-a luat nici o decizie oportună și judicioasă.
Pentru a bloca haosul și decadența din domeniul cercetării considerăm că este absolut necesar ca prin decret prezidențial sau prin decizie parlamentară să fie destituită actuala conducere a AȘM, să fie constituit un consiliu director temporar în frunte cu un academician recunoscut ca savant de valoare în domeniul său de activitate și ca om incopuptibil și neangajat politic, care ar putea reorganiza domeniul de cercetare în conformitate cu noile cerințe actuale, ar readuce instituțiile de cercetare la AȘM, ar desfășura noi alegeri a membrulor titulari și corespondenți, astfel încât să transforme AȘM într-un autentic for științific superior al Republicii Moldova.
În speranța că veți apleca urechea asupra celor afirmate în scrisoarea noastră, Vă asigurăm Doamnă Președinte, de profunda noastră consideratie și Vă exprimăm sincera noastră gratitudine!
Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univer., ex-director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, iar în prezent consultant științific în cadrul aceluiași Institut, domiciliat la adresa: str. Baltagi, nr 21, Chișinău, tel. 079.97.11.49.
19.IX.2022.
Edificiul construit pe terenul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău, înstrăinat, în mod ilegal (zice umea), de ex rectorul Aurtelian Dănilă.

Ar putea fi o imagine cu în aer liber