YAHWEH ATOTPUTERNICUL

Yahweh

– MIHAI CIUBOTARU –

Eu sînt cel ce sînt
Stăpânul absolut
În cer și pe pământ
Eu sînt cel care
Am învins și am dat în stăpânire
Întreg Pământul, toate vietățile
Și neamurile lumii cu toate bunurile lor
poporului meu ales
L-am trimis pe Moise și l-am izbăvit din robia egiptenior
Și l-am dus pe pământul sfânt
În țara unde curge lapte și miere
Și am comis prima mea crimă,
Am făcut foamete în tot Egiptul și Canaanul
Și după ce am nimicit și am izgonit
Cele șapte popoare, pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, hitiți
Pe canaaniți, pe fereziți, pe heviți și pe iebuțiți,
Spânzurând pe conducătorii care nu mi se închinau,
Masacrând credincioșii lui Baal,
Le-am dat moștenire pamântul lor, Canaanul
Copiilor lui Israel, copiilor mei de suflet
A fost primul meu holocaust
Și le-am zis : „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru,
Să nu căutați alt Dumnezeu în afară de mine,
Să mă iubiți numai pe mine
Să fiți nepăsători și fără milă față de toate popoarele lumii
Numai voi vă trageți din primul om
Să nu vă amestecați cu alte neamuri
Că dacă îmi veți urma credința mea
Veți deveni stăpânii lumii,
Zei atotputernici, zeii divini, rasa cea superioară
Oameni, – pe când neamurile … niște bestii
Lumea va cunoaşte fericirea numai atunci,
Când îl voi trimite pe luminatul Mesia
Spre a domni când va veni timpul lui
Prin robul Meu David l-am izbăvit pe poporul Meu,
Copii lui Israel, din jugul filistenilor
Care îndrumat de mine prin viclenie l-a învins cu o praștie și o piatră
Pe Goliat, uriașul filistinean din Gat, faimosul războinic, acest netăiat împrejur,
Din neamul geților cei drepți și înțelepți, dușmanii mei de moarte,
Și l-am uns pe David împărat peste Israel
Și i-am poruncit să cucerească Ierusalimul
În care erau iebusiții, locuitorii țării
Impăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului
A pus mâna pe cetățuia Sionului
S-a așezat în cetățuie și a numit-o cetățuia lui David
Apoi David i-a bătut pe filisteni și a preluat cârmuirea capitalei lor, Ierusalim
Și a devenit Ierusalimul orașul ales de Dumnezeu,
I-am poruncit fiului său Solomon să zidească Casa Domnului
Templul lui Dumnezeu cel etern și unic pentru toată lumea
Și el a zidit casa Domnului Dumnezeului lui Israel
Fără Mine și Țara Mea – Israel – lumea nu va mai putea exista
Va cunoaşte fericirea, numai când se va supune imperiului Meu
Universal și legilor Mele și învățăturilor Mele sfinte până la sfârșitul lumii
Cine nu va urma învățătura Mea și va veni cu sabia în împărăția mea
Îl voi arunca în neant și el va pieri și va dispărea pentru tordeauna…
Dezamăgit de Solomon, când el a început să se închine la idoli,
Am împărțit regatul lui în două țări, Israelul de nord și Iuda,
Am șters de pe fața pământului pe Stăpâna Regatelor, Babilonul,
Am băgat în întunetic acest imperiu a lui Nabucodonosor al II-lea,
Cînd el a deportat poporul meu ales, l-a dus în robie
Și a distrus Casa Sfântă a Domnului, Templul Meu,
L-am trimis pe unsul Meu, Cirus cel Mare, împăratul Persiei,
Și berbecul a cucerit Babilonul care n-a vrut să Mi se închine
Mi-a eliberat poporul ales din robie, care s-a întors în Țara sa Sfântă
A rezidit Casa Domnului în Ierusalim, Dumnezeului lui Israel, adevăratul Dumnezeu,
Iar Eu l-am aruncat în neant pe zeul Marduk și i-am luat locul,
Dar a venit peste regatul poporului meu ales, după Alexandru cel Mare, fiul lui Zeus,
Apărătorul Oamenilor, regatul căruia, așa cum a profețit Daniel, se va prăbuși
și se va împărți după cele patru vânturi ale cerului, fără ca să rămână urmașilor lui,
A venit Roma, Cetatea Eternă, Fiara cu zece coarne, împăratul Pompei cel Mare ,
Și iudeii Mei i se închină, aducându-i în dar 500 de talanți de aur, dar el cucerește prin forța armelor regatul Hasmonean, Iudeea Mea, Țara Mea Sfântă și intră în Sfânta Sfintelor
în Templul Meu din Ierusalim, în care numai Marele Preot avea voie să intre,
profanându-l și introduce dreptul roman și pax romana, fiind ucis la porunca lui Iulius Cezar, pe care iudeii Mei îl vor ajuta să câștige în marele război civil roman și drept răsplată va fi investit Hyrcan cu titlul de Etnarch, iar Iudeea Mea va să devină o provincie a Romei.
L-am răstignit pe cruce pe Iesus Galileanul, un profet tânăr de o frumusețe și înțelepciune cerească care nu semăna cu iudeii mei și predica în sinagogi oilor pierdute ale casei lui Israel Evanghelia Împărăției, Evanghelia Păcii, o altă lege, în numele Domnului, hulea pe adevăratul Dumnezeu şi profeţea dărâmarea templului și care se credea Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Regele Iudeilor, îi numea pe fariseii și cărturarii Mei pui de viperă și tâlhari, îi ura pe cei bogați și-i iubea pe cei săraci. Iudeii mei îl așteptau pe Mesia să-i elibereze de sub jugul roman, să alunge romanii din Țara Făgăduită, un mare conducător din neamul lui David, iar El le cerea să se pocăiască și le promitea Împărăţia cerurilor , Împărăția lui Dumnezeu, viață veșnică în Rai.
Adevăratul Mesia al iudeilor Mei era un om, un rege iudeu mult așteptat de toți, care va întrona pacea și credința mea în acest imperiu universal, condus de poporul meu ales.
Am ridicat toiagul meu de aur și am stârnit o mare răscoală împotriva stăpânilor lumii,
n-am putut admite ca în Templul Meu Sfânt să se închine jertfe Cezarului și imperiului,
le-am adus aminte iudeilor că un străin nu are voie nici să aducă jertfe, nici să se închine.
Și i-am blestemat pe preoții trădători. Am pornit un război împotriva Romei păgâne
și a trădătotilor care nu-mi dau ascultare, hărțuind armata de războinici al guvernatorului Cestius până n-a părăsit hotarele Țării Mele Sfinte, iudeii Mei aducând mari jertfe pe altarul credinței mele.
Dar nici credința Mea și curajul iudeilor Mei n-au putut să se opună stăpânitorilor lumii.
Vulturul roman reveni în forță, și Titus, viitorul împărat al Romei, îmi va recuceri Ierusalimul, cetatea Mea de suflet, și în această bătălie pe viață și pe moarte va fi distrus Templul Meu cel Sfânt pentru a doua oară, și vor fi aduși drept jertfă pe altarul credinței Mele un uriaș număr de iudei. Și atunci când împăratul Hadrian a interzis iudeilor să-și circumcidă copiii și a început să construiască un Templu al lui Jupiter pe locul Templului Meu Sfânt, l -am ridicat pe Simon Bar Kohba și iudeii Mei la un război adevărat, dar în urma bătăliei de la Bethar, războiul s-a încheiat și Ierusalimul a fost transformat într-un oraș păgân numit Aelia Capitolina și iudeilor li s-a interzis să locuiască acolo și Iudeea Mea, redenumită Palaestina în amintirea filistenilor, care au fost stăpânii cei dintâi pe aceste pământuri cuceriți de iudei.
Când ultimul bastion de rezistență, Masada, a căzut, iudeii Mei au preferat moartea prin sinucidere , dar nu m-au trădat. Căci va veni judecata și Fiara cu zece coarne se va prăbuși și va fi nimicită pentru totdeauna. Și „ domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărațiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților Celui Preaînalt. Împărăția Lui este o împărație veșnică, și toate puterile Îi vor sluji și-L vor asculta!”– așa cum a profețit Daniel.
Le-am poruncit iudeilor Mei, cei duși în sclavie, să plece la Roma, în tot cuprinsul împărăției romane și să ducă spre învățătură și iluminare Biblia Mea, Testamentul cel Vechi și Testamentul ce Nou al lui Filon, Cuvântul lui Dumnezeu, preaslăvindu-l pe Cristos celor mulți și goi, războinicilor romani, prefăcându-i în mei, la ordinele mele de preamărire și slavă, le-am poruncit hasmoneenilor să se infiltreze în înalta societate romană, să atragă elita romană spre noua religie, și prin ea, curtea imperială, astfel controlând împăratul, se putea controla întregul imperiu spre slava și Domnia Mea eternă. L-am convins pe slăvitul Traian, aurul Meu pe toți îi convinge, să le dea iudeilor Mei cetăţenie şi să distrugă statul get, să interzică credința neamului arimin, adevăraţilor creştini în imperiul roman, să nu se atingă de iudeii Mei, schismaticii farisei și turbaţii zeloţi, de toţi tăiaţii împrejur, cu buzunarele pline de aur şi arginţi zăngănitori, preaiubiți de senatori şi oligarhia romană. Episcopul Meu Ambrozie, stăpînul absolut al imperiului roman de apus, apoi mai tîrziu și a imperiului roman de răsărit, i-a impus pe împărații Teodosiu I și Grațian să semneze edictul prin care să promulgheze cultul Meu, opera mea, iudeo-creştinismul, ca religie oficială în imperiul roman și să pornească un adevărat război, să elimine pe toți geții din conducerea imperiului și să interzică credința lor. Și au pornit mulţimi de iudei-creştini să devasteze lăcaşele de cult și cimitirele, să le incendieze şi să distrugă tot ce le amintea de această credință, zeci de mii de manuscrise aparţinînd culturii geţilor, astfel ca să nu mai rămînă nici urmă din această credință, pe care Eu o uram de moarte, cel mai mare obstacol spre Domnia mea eternă. Am comis un adevărat genocid, al doilea holocaust, căci geții, la fel, ca și canaaniții care au zidit Ierusalimul și pe care iudeii Mei i-au cucerit, erau din stirpea ariminilor divini ce vesteau lumii Iubirea și nemurirea sufletului, erau mai vechi și mai înțelepți decât poporul Meu ales, iar Eu îl vroiam unicul, care să domnească în întreaga lume, precum în cer și pe pământ, și cu sabia și focul am început să bag adevărul Meu în mințile Europei bătrâne. La Roma, în inima Romei Eterne se va zidi din porunca împăratului Constantin cel Mare Biserica Sfântul Petru, nimeni altul decât iudeul Meu Shimon Bar-Yona, Kefa. În fața Bazilicii celei noi zidite peste secole, în centrul pieței, se va afla un Obelisc egiptean vechi de 4000 de ani realizat din granit roz. Obeliscul se va găsi în piața San Pietro de la Vatican în mijlocul unei stele cu opt raze simbolul planetei Venus și a zeiței asociate cu ea, Iștar, nimeni alta decât Aștoreth, zeița elitei ovreiești, simbol că Roma se află la picioarele mele. Iar viitorii papi de la Roma, episcopii și cardinalii vor purta pe cap boneta zucchetto-chipa iudaică. Și așa va fi în veci.
Și așa cum mi-este firea voi trăda Bizanţul, divina monarhie ce dorea să instaureze pax christiana în lume, care a permis iudeilor Mei să locuiască în Ierusalim, chiar favorizându-i, trecând de partea armatei persane, când Persia a invadat Bizanțul, participând la un masacru gigantic al creștinilor cu furia unor oameni care de sute de ani tot așteaptă să se răzbune pentru opresiuna lor. După ce i-am masacrat pe creștini, dragostea noastră pentru persani s-a terminat, l-am ajutat pe împăratul bizantin Heraclius să recucerească Ierusalimul.
Și după ce frații noștri vitregi, arabii i-au alungat pe romani din Palestina,
vom întemeia un mare imperiu împreună, ei cu sabia, iar noi cu punga,
iar maurimea ca trupe de luptă și vom ajunge în fumoasa Hispania,
vom trece la cele veșnice pe ultimii regi geți, coborâtori din principii geți,
dușmanii noștri de moarte , și vom fi stăpâni secole și secole, Coranul și Talmudul
vor deveni din umbră cărțile lor sfinte, noi, iudeii, vom guverna, vom fi miniștri de finanțe
și închinând comori de aur Dumnezeului nostru cel Adevărat, iar frații noștri vitregi, bastarzii lui Ismael vor apăra cu armata bogățiile noastre. Dar când ispanicii s-au trezit,
s-au săturat de robia noastră, de luxul și aroganța noastră, atunci iudeii Mei
s-au răzbunat pe strălucitul calif pentru că nu le-a dat voie să-i facă pe creștini sclavi,
le-au dat lor pungi de aur și l-au izgonit pe Mahomed ce se credea unicul și eternul, recucerindu-și țara trecută prin jaf și pusă în genunchi. Iar noi, iudeii ne-am păstrat bogăția, posturile și privilegiile înrudiți cu vechea lor nobilime și chiar cu curtea regală, am îmbrățișat, nu toți, dar cei mai isteți, credința lor creștină, culmea, iudeo-creștinismul nostru și ne-am cocoțat pe cel mai de cinste jilț de arhiepiscop de Toledo.
Dar marele nostru succes, dar nu numai el, dar și bogăția noastră, ca de obicei, i-a făcut pe bătrânii creștini să se uite cu jind și ură la fastul nostru și ne-au pus gând rău,
au stârnit un mare război și regele ca să potolească lumea furioasă și să pună capăt influenței noastre, a emis cel mai discriminatoriu decret: LIMPIEZA de Sangre, mai simplu spus, puritatea sângelui, puritatea credinței. Și așa cum e firea noastră, ne-am dus cu un poclon mare la rege, cu o pungă mare de ducați de aur, iar regele sedus de darul nostru fabulos era gata a-l primi, când spre nenorocirea noastră a intrat în sala tronului călăul Torquemada, un ovreu convertit, de altfel, marele inchizitor, cel care a impus ca ovreii ce și-au păstrat iudaismul să trăiască în ghetoul lor separați de convertiții Marranos, purtând în brațe un crucifix uriaș și țipând în gura mare către cele două fețe regești: „Iuda Iscarioteanul L-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginți. Iar voi vreți să faceți pentru punga asta de ducați de aur ? Luați-L și vindeți-L!„. și a izbit crucifixul de masa din fața tronului și s-a dus val-vârtej din încăpere.
Copleșiți de o asemenea scenă tragică, Ferdinand și Isabela au rămas stană de piatră. Și până la urmă, regele și regina au refuzat darul nostru de aur și au dezlegat mâinile atotputernicului Torquemada care ne-a pus în fața unei alegeri grele : ori credincioși adevărați ori afară din țară. Unii s-au dat cu puterea, iar alții s-au împrăștiat în toată lumea. Venit-au timpurile când bătrâna Europă își refăcea prin biserică Sfântul Imperiu, dar de data asta țintea măreția universală. Am blestemat țara asta și i-am profețit peste mai multe secole un război civil, un adevărat masacru cu mii și mii de jertfe pe altarul credinței Mele.
Și clanul Meu de iudei de Medici a început să domnească la Flotența și a dat patru papi
ai Bisericii Catolice: Leon X, Clement al VII, Pius IV și Leon XI și două regine ale Franței: Caterina de Medici și Maria de Medici pe linia de sânge a căreia au fost mulți alți regi
ai Franței. Cei patru papi ai clanului au avut rolul de a conduce Biserica Catolică la ordinele Mele, slăbind-o dând startul Renașterii prin sprijinirea artelor și științei.Și a început marșul Meu triumfător pentru supremație asupra neamurilor lumii prin revoluții și războaie. Am cerut de la iudeii Mei intoleranță. Stăpânirea lumii prin masacru și teroare este primul lucru pe care-l cere legea pe care i-am dat-o EU lui Moise pe patul de moarte. Am poruncit să fie distruse toate celelalte religii ale lumii. Numai credința Mea este cea unică și cea adevărată, singurul guvern legitim după “lege” este al Meu, singura națiune legitimă e poporul ales al Meu.
O lume fără regi și națiuni, o lume fără cler și biserici, lumea de mâine a liberalismului și comunismului în numele poporului, paradisului terestru.
Și generalul Cromwel, calul Meu troian, la fel ca pe timpuri unsul Meu Cyrus, i-a tăiat capul lui Carol I, monarhul absolut, trimițându-l la cer, prefăcând întro baie de sânge și masacrând preoții și arzând bisericile, și prima Mea revoluție modernă să triumfe și să înscrie o pagină de aur în istorie și noua Mea armă a liberalismului să deschidă poarta ermetică regală și duhul libertății să aducă la putere o clasă nouă politică – burghezia, pământurile aristocraților confiscate și regalitatea desființată și proclamată Republica, iar iudeii Mei care-au băgat mult bănet
în această afacere, expulzaţi de către regele Eduard I, să pună mâna pe bănci și pământuri
și să-mi închine Mie această măreață cucerire ce va să rămână în veci a Mea, iar Anglia, Scoţia, Ţara Galilor, şi, în special, Irlanda de Nord, nu sunt altceva decât plantaţii de sclavi,
care servesc nevoilor bancherilor Mei ce reprezintă puterea din spatele tronului Marii Britanii.
Și marșul Meu triumfal întro Europă creștină l-a răpus pe cocoșul galic cel mândru și viteaz
în cea de-a doua revoluție, marea revoluție franceză care prin agenții Mei din Convenția Națională l-au condamnat la moarte și ghilotinat pe Ludovic XVI, ultimul suveran absolut adevărat de drept divin, chiar dacă regaliștii au conceput Declarația Drepturilor Omului și noua Constituție franceză,
și, ca de obicei, pe urmă i-am asasinat pe Robespierre și Danton după ce şi-au împlinit „murdara muncă”, la fel și pe regele Suediei, Gustav al lll-lea şi împăratul Austriei, losif al ll-lea, care au fost împotriva revoluţiei Mele.
Și astăzi putem exclama: Statul suntem noi, iudeii, Franța este spada și scutul nostru, armata noastră care va merge la moarte să ne apere aurul nostru, bogățiile noastre. Iar Libertate, Egalitate și Fraternitate, aceste lozinci pentru naivi? O sclavie perfidă a cocoșului galic sub domnia clanului Meu Rothschild, care l-a doborât și pe genialul și legendarul conducător Napoleon I.
Dar ca idealurile iudeilor noștri să triumfe a fost necesară de Marea Revoliție bolșevică din Rusia și distrugerea sufletului poporului rus şi îndepărtarea lui de Dumnezeu, anularea caracterului său naţional, reducerea gradului de inteligenţă a tinerei generaţii, apariţia unei noi clase de oameni, formată din creaturi care, după ce urmau să fie instruiţi, ar fi trebuit să instaureze comunismul în Rusia și în toată lumea.
A fost întocmit Planul Marburg și finanțat de marii noștri bancheri de pe Wall Street: Jacob Schiff, J.P. Morgan, Otto Kahn, Paul Warburg, John D. Rockefeller, Edward Henry Harriman, Frank Vanderlip. Finanțarea bolșevicilor de Wall Street era intermediată de banca suedeză NYA Banken, condusă de bancherul promarxist Olof Aschberg. Marea Revoluţie bolşevică din Rusia au făcut-o iudeii Mei: Lenin ( Ziderblum), Troțki ( Bronstein) Sverdlov (Edgar), Kamenev (Rosenfeld), Zinoviev ( Appelbaum) ,
Colaborarea secreta a Wall Street-ului cu bolsevicii ovrei se va concretiza, după puci, printr-o serie de mari contracte: “General Electrics” va obtine un contract fabulos pentru electrificarea Rusiei. La rândul său, “Standard Oil Company”, imperiul lui Rockefeller, va cumpăra 50% din câmpurile de petrol de la ruși, deși se va spune că au fost naționalizate. In 1927, Standard Oil, prin partenerul său «Vacuum Oil Company» va obţine dreptul exclusiv de vânzare a petrolului rusesc în ţările europene și va construi prima rafinărie din Rusia.Vă mai dau alte câteva din firmele americane ovreiești profitoare ale puciului bolsevic : Gillette, Du Pont, Harriman, Hammer, Singer, Harvester, Westing House, Ford, Caterpillar, General Electrics, firmele englezesti ovreiesti Royal Dutch, Shell, Metro-Vickers, Birmingham Arms, Stery, Ferguson, firmele franceze Duverger, Schlumberger, Duralumin și firmele italiene Fiat, Nobile, Montefiore.
Iudeii Mei vor inventa și conduce diabolicele CEKA şi GPU cu scopul de a extermina fizic pe toți inamicii revoluţiei noastre din Rusia. Se vor aduce 60 milioane de jertfe pe altarul Imperiului Meu universal. V.I. Lenin, fondatorul URSS, cunoscut drept cel care a inventat terorismul de stat şi lagărele de concentrare a dat ordin să fie asasinat Țarul rus Nicolae al II-lea.
În 1904, un grup de reprezentanți a 48 de state / G-48 / la o ședință secretă de la Paris a aprobat Procedura de înființare a Sistemului Financiar Internațional / IFS / și a Sursei Mondiale de Aprovizionare Monetară. Țarul rus Nicolae al II-lea, de comun acord cu liderii altor state, a decis să creeze Liga Națiunilor (acum se numește ONU). Pentru a îmbunătăți relațiile comerciale dintre țări, s-a decis, pe baza Ligii Națiunilor, crearea unui singur Centru Financiar Mondial cu propria monedă.
Pentru a crea „fondul de aur” al Ligii Națiunilor, Rusia, prin bancherul Casei Romanov, Edward Rothschild, a contribuit la „capitalul autorizat” al Sistemului Financiar Mondial / IFS / prin furnizarea SUA a 48.600 de tone de aur , care a fost trimis la seiful Fort Knox.
Cu acest transport de aur către Statele Unite în 1904-1912, Rusia și-a asigurat drepturile asupra activelor din Golden Pool în valoare de 52 de miliarde de dolari în aur.
Dar iudeul Meu Rothschild l-a înșelat pe Nicolae al II-lea – împăratul Rusiei. După ce a exportat aur pentru a asigura funcționarea noii monede mondiale, familia Rothschild l-a forțat pe președintele american Woodrow Wilson, finanțându-i campania electorală, să transfere Sistemul Rezervei Federale / Fed / împreună cu aurul Gold Pool în proprietatea lor privată.
Primul război mondial, mai ales, intrarea Rusiei în război împotriva Germaniei
(contrar voinţei ţarului Nicolae al II-lea) a fost opera iudeo-masoneriei Mele care bazându-se pe anarhiile preconizate a planificat bolşevizarea Rusiei, Germaniei şi a Imperiului Austro-ungar. Pe urmă bancherii Mei au pompat bani în Germania, luptând alături de Germania,
în speranţa de a vedea Rusia îngenunchiată şi Ţarul anihilat. Acum, aceiaşi ovrei,
când au văzut nesperata posibilitate de a obţine Palestina, au mers în Anglia şi au făcut acest târg. Sioniştii Mei care conduc aceste State Unite, precum nişte monarhi absoluţi l-au impus pe preşedintele Woodrow Wilson să intre în război împotriva Germaniei, de partea Marii Britanii iar prețul era Palestina.
Și Statele Unite au intrat în război. Au strivit Germania. Când războiul a luat sfârşit şi germanii au mers la Paris pentru Conferinţa de Pace, acolo se aflau 117 ovrei: era delegaţia condusă de către Bernard Baruch. Ce s-a întâmplat ? Ovreii, în cadrul Conferinţei de Pace, în timp ce tăiau în felii Germania şi împărţeau în bucăţi Europa naţiunilor care aveau şi ele pretenţii, au spus: „Ce-ar fi să ni se dea nouă Palestina?” După care au scos în public, în faţa germanilor (care nu ştiau nimic), Declaraţia Balfour. Şi, în acea clipă, germanii au înţeles că fuseseră învinşi şi obligaţi să plătească înspăimântătoarele reparaţii de război, numai din cauza faptului că sioniştii doriseră Palestina şi fuseseră decişi să o obţină, prin orice mijloace
Și atunci când Stalin a uzurpat de la agentul Meu, Troțki, puterea în Țara Sovietelor,
l-am finanțat pe Hitler care venise la putere în Germania, cu scopul de a-l controla pe Stalin. Dar când ne-am dat seama că Hitler își face propriul joc, și-a creat propriul sistem financiar, a devenit o amenințare mai mare decât Stalin. De ce l-am finanțat pe Hitler? Simplu, pentru a-l înarma, ca să pornească un război care să ducă la înființarea unui stat al iudeilor Mei.
De ce l-am ales pe Hitler? Pentru că era descendent al clanului Rothschild, cea mai bogată familie din lume.
L-am făcut prin societatea Thule să-i urască pe Iudeii Mei pentru că aceștia își puteau înființa statul Israel din postura de victime. L-am convins că este salvatorul lumii și are o misiune sfântă.
Cel mai mare pericol pentru Iudeii Mei a fost duhul naționalist și revanșard al Germaniei, și nu Hitler, un simplu muritor. De aceea l-am provocat să înceapă al Doilea Război Mondial și să atace URSS-ul lui Stalin, unde,el, Fuhrerul, și-a găsit sfârșitul său politic,iar, noi, am dezmembrat și am pus mâna pe Germania federală, iar Statele Unite care este sub un control total al Iudeilor Mei, a devenit o super-putere mondială, astfel, noi, făcând încă un pas mare spre Regatul Meu universal. Am inventat mitul Holocaustului celor șase milioane de iudei exterminați la ordinul Fuhrerului, care au fost închinați, ca-ntotdeauna Mie, stelei lor cu șase raze, Dumnezeului lor etern și unic, care să convingă statele lumii să înființăm în Palestina statul nostru al iudeilor, Israel, creînd acel centru al Împărăției Mele universale, de unde va conduce întreaga lume Regele nostru pentru vecie.
Cele 32 de milioane de morţi, plus distrugerile catastrofale ale celui de al Doilea Război Mondial, plus reconstrucţia care a necesitat investiţii” fabuloase, cu dobânzile aferente, toate astea au făcut ca Iudeii Mei să devină cea mai mare forţă mondială, să se considere Zei divini pe planeta noatră albastră, pe care o vom conduce cu o mână de fer.
Dar curând a trebuit să-l asasinezi pe Stalin, сând dictatorul comunist a refuzat să ratifice acordul de la Bretton Woods în decembrie 1945 și să emită o rublă de aur.
Mi-am dat seama seama că toate speranţele de dominaţie universală printr-o revoluţie proletară condusă de iudei, folosind Rusia ca forţă de militară este o utopie,
că în Rusia postbelică comunismul se naţionalizează, că devine rusesc, că iudeii Mei pierd controlul instituţiilor statului; ba mai mult, că se naşte o reacţie anti-iudaică rusească şi începe, voalat, o nouă epocă de prigoană, iudeii Mei l-au propulsat pe agentul nostru, Mihail Gorbaciov, care a inițiat PERESTROIKA, ce a dus la prăbuşirea U.R.S.S.-ului.
Rolul de superputere mondială pe care-l avea Rusia sovietică, expansiunea ei militaro-economică pe tot globul, folosirea ideologiei comuniste în interesul imperiului sovietic, aflat pe drumul unei rusificări masive, abolirea dominaţiei iudeo -bolşevice în statele din Estul Europei, emanciparea lor economică,
ofensiva comunismului naţional din China, Coreea şi Vietnam, ne-a impus să inițiem varianta capitalistă a Noii Ordini Mondiale, declanșând războiul rece contra Uniunii Sovietice şi aşa-zisului lagăr socialist şi război Chinei, Coreei de Nord şi Vietnamului.
Desigur, campioana luptei anticomuniste a fost iniţiatoarea comunismului mondial: iudeocraţia Mea. Arma, forţa de şoc, a fost S.U.A.
În următoarea perioadă, l-am asasinat în 1963 pe preşedintele american John Fitzgerald Kennedy care a încercat să se împotrivească societăților secrete și agențiilor de inteligență, dorind să oprească NOM, a vrut să detensioneze conflictul din Vietnam, să desființeze Rezerva Federală și să distrugă CIA.
L-am otrăvit numai după 33 de zile de la înscăunare, și vârfurile Vaticanului nepermiţând autopsia, îmbălsămându-1 şi înmormântându-1 în mare grabă pe Papa Ioan Paul I, integrul și incoruptibilul,
luptătorul pentru cei săraci, care declarase război mafiei, corupţiei şi administraţiei financiare a Vaticanului.
L-am eliminat din postul de președinte pe Charles de Gaulle pentru poziția sa pro-arabă
și anti-israeliană în conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv embargoul său unilateral privind furnizarea de arme franceze către Israel în timpul președinției sale, după câștigarea Războiului de șase zile, pentru refuzul de a folosi dolarul în reglementările internaţionale şi trecerea la un etalon de aur unic și retragerea Franței din NATO.
Iudeii Mei l-au asasinat pe Nicoale Ceauşescu pentru că România a devenit al patrulea exportator de armament din Europa, pentru că în primăvara anului 1989 România, prima țară din lume, achitase toate datoriile externe în valoare de peste 18 miliarde de dolari; pentru că acumulase depozite de aur în Banca Naţională și n-a dorit să mai împrumute bani de la iudeii Mei.
Iudeii Mei l-au executat prin spânzurare pe dictatorul irakian, Saddam Hussein, pentru că a vrut să-și reîntoarcă Kuweitul, o fostă provincie a Iraqului, bogată în zăcăminte de petrol, exploatată de industria petrolieră a iudeilor Mei prin SUA, în așa fel ar fi devenit o supraputere petrolieră la nivel mondial.
L-am otrăvit pe Yasser Arafat pentru a termina odată și pentru totdeana cu Organizația de Eliberare a Palestinei.
Iudeii mei au finanțat trupele rebele care l-au ucis pe colonelul Muammar Gaddafi pentru că a planificat dezrobirea Africii și unirea țărilor africane întrun stat federativ puternic și dorința de a institui o monedă de aur refuzând a mai tranzacționa petrolul în dolari sau euro.
L-am implicat pe agentul Papa Karol Voityla Katz – alias Ioan Paul al II-lea, în războiul civil din Iugoslavia prin Banca Vaticanului care a vărsat 1988 300 dolari prin intermediul Institutului pentru răspândirea religiei, pentru cumpărarea de arme din Beirut şi oferirea acestora Croaţiei, aţâţarea conflictului interconfesional catolicism-ortodoxie, islamism-ortodoxie, trecând la aţâţarea conflictelor interetnice.
Cu o mână de fer, fanatic, am continuat programul nostru prin subordonarea economică şi politică a statelor puternic dezvoltate, crearea de organisme suprastatale ca Liga Naţiunilor, O.N.U., Comunitatea Europeană, impunerea limbii engleze ca limbă oficială a comunităţii internaţionale, subordonarea Vaticanului prin Banca Vaticanului, crearea Fondului Monetar Internaţional, a Băncii Mondiale, a Bank of Internaţional Settlement, a lansării Convenţiei Liberului Schimb, de fapt a subordonării statelor mai puţin dezvoltate economic faţă de statele puternic dezvoltate şi prin acestea, organismelor financiar-economice suprastatale, NAFTA care cuprinde teritoriul economic al întregii Americi de Nord; în 1993 a luat fiinţă zona mondială de comerţ GATT. Mai există Convenţia zonei Pacificului – APEC; Uniunea Europeană EFTA, toate instrumente prin care abil construim STATUL MONDIAL sau REPUBLICA UNIVERSALA de sub directa Mea conducere.
Am pornit să convingem toate popoarele lumii că naţionalismul aduce vărsare de sânge, suferinţă și moarte! Le-am adus drept exemple pe sârbii în Bosnia şi Herţegovina, irlandezii şi englezii în Irlanda, ungurii în Transilvania… Şi cine sunt cei mai teribili naţionalişti? Desigur, cei din vechea nomenclatură. Se mai poate avea oare încredere în ideile şi sentimentele lor ?
Noua Ordine Mondială va pune capăt vărsărilor de sânge și va elimina naţionalismul și ne va aduce pacea universală. Dar obiectivele noastre adevărate vor fi:
– „Un singur guvern mondial şi o singură monedă , o oligarhie de tip feudal fără a fi aleasă de popoarele lumii …”
– „Vom lichida clasă de mijloc; vor fi doar stapâni şi sclavi, vor domina aceleași legi peste tot în lume, o forţă poliţienească a guvernului mondial şi o forţă militară mondială pentru impunerea legilor în toate ţările care nu vor mai avea graniţe naţionale…”
– Va domni numai religia Mea în frunte cu un rabin șef mondial, care va conduce alături de conducătorul unic, planetar.
– Mândria națională și identitatea rasială a celorlalte națiuni și rase vor fi interzise şi în perioada de tranziţie va fi pedepsită foarte aspru o cât de mică aluziune la rasa lor .
– „La toată lumea li se va băga în cap că sunt ostașii guvernului mondial, fiecare persoană va avea un număr de identitate accesibil care se va afla în computerul central de la Ierusalim, în Israel și oricare agentie a guvernului mondial îl va putea obține când va dori prin cip-urile injectate în sclavii guvernului mondial.
– „Căsătoria va fi declarată ilegală și sclavii nu vor avea dreptul la o familie tradițională. Toți copii vor fi crescuți și educați în spiritul imperiului Meu. ”
– „ Pornografia… pornografia homosexuală se va considera arta de vârf și fiecărui individ i se va administra droguri și el se va simți fericit.
– Se vor produce doar atâtea bunuri și hrană cât sclavii să nu fie goi și să nu moară de foame.
În rest toată averea va aparține poporului meu ales.
– „ Se va eutanasia batrânii și bolnavii incurabili prin vaccinări pe un capăt. ”
– „ Se vor organiza epidemii multiple și foamete, sursele de energie, apa și hrana vor fi furnizate celor care nu fac parte din elita imperiului numai pentru a putea supraviețui, și în primul rând vom avea grijă de lumea liberă din Europa și America de Nord care va fi aneantizată mai repede decât de pe celelalte continente. Vom lăsa numai un miliard de suflete și vor predomina acele rase care se vor supune fără crâcnire, orbește după modelul chinezesc.
– Vor rămâne doar Banca de Ajustări Internaționale și Banca Mondială. Toate băncile particulare vor fi ilegale. Băncile centrale naționale vor aparține clanului Rothschild: din Statele Unite, Italia, Anglia, Franța, Germania, Australia, Rusia, China, Iran, Japonia etc.
– „Numai elita va avea dreptul să dețină bani, monede de aur. Ceilalți vor avea cărți de credit și dacă nu ne vor asculta și vor încălca regulile stabilite oficial, vor intra în dizgrație , vor fi proscriși, declarați în afara legii. Nu vor mai putea obține nici minimul necesar. Toți vor fi obligați să predea toate monedele, armele și munițiile.
– „Toate mijloacele de informare în masă și tipărire vor intra sub controlul guvernului mondial.
Noi suntem acum practic la faza introducerii vestitului cal troian în cetate prin manipularea la nivel global a unui virus special (Covid-19, care este un virus mutant, artificial, creat genetic în laborator prin încrucișări ale virusului HIV, care provoacă SIDA), prin intermediul căruia sperăm să înspăimântăm, să cucerim și să jefuim întreaga omenire. ”
La fel ca și atunci și astăzi, dar folosind însă mult mai multe strategii de manipulare și control în lumea complexă contemporană, cu ajutorul tehnologiei și a mass-mediei centrale globaliste, acționăm din umbră (nicidecum la lumină, în lumina adevărului, pentru că preferăm noaptea sau întunericul deplin) . Sub pretextul luptei împotriva pandemiei bolii SARS COV2 am început tot serpește să punem stăpânire pe resursele naturale și financiare ale întregii omeniri, planul fiind actualmente în plină desfășurare…
Actuala pandemie, care, de fapt, nu este atât de gravă precum a prezentat-o mass-media și nici nu justifică măsurile luate, este folosită îndeosebi ca pretext pentru reducerea populației prin vaccinarea obligatorie (cu forța) cu vaccinuri de ultimă generație, care încorporează nanocipuri (nanoroboți, de dimensiunea unei globule roșii), dar și ca pretext pentru monitorizarea permanentă și controlul populației (Big Brother) prin camere de vedere instalate în locurile publice, sateliți, tehnologii de vârf precum 5G etc… Iar nanoroboții vor putea fi folosiți împreună cu microcipul RFID care vor fi implantați sub piele împotriva voinței mulțimii pentru a-i face pe sclavii Noii Ordini Mondiale fericiți .
Alegerea şi impunerea unui Rege planetar unic, iniţiat şi modelat de maeştrii Mei, pentru a conduce Guvernul Mondial de la Ierusalim , va aduce mântuirea Israelului și a umanității într-o eră mesianică de pace și prosperitate. Firește, toate astea pentru Iudeii Mei, iar ceilalți, toată lumea sub conducerea noastră de genii, vor pune planurile noastre în aplicare.
Noi n-am renunțat niciodată la pretențiile noastre mesianice și hegemonice, la toate bogățiile pământului și în a extermina toate popoarele pe care Dumnezeu ni le va da pe mână, la pretențiile noastre de „popor ales” spre a ne bucura de munca altora, pentru a înșela orice alt popor, chiar și pe Dumnzeu ! Datorită spiritului lor de nomazi Iudeii Mei au introdus virusul dizolvant al deznaționalizării în sânul popoarelor cu care au venit în contact, o continuă acțiune de eroziune a ceea ce este specific poporului gazdă, a ceea ce îl diferențiază pe acesta de alții, a tradițiilor lui, dacă se poate chiar a sângelui, a sămânței lui, a capacității sale de reproducere, a credinței în Bine și în Dumnezeu, a vocației pentru adevăr, un ferment activ de cosmopolitism și descompunere națională, propagând ura față de orice tradiție, instinctele bestiale prin intermediul televiziunii , contaminând omul printr-o artă degradantă , aberantă, printr-o literatură obsedată de sex, o industrie medicalo-farmaceutică sexistă rentabilă.
Ei vor deveni mesagerii adevărului divin și al justiției cerești în fața unor popoare abrutizate, popoare care și-au pierdut tradițiile și „personalitatea”, popoare reduse la burta flămândă, la gloata pofticioasă de zombi, și care nu pot fi libere, nu au nevoie și nici nu știu ce face cu libertatea. Politica LGBT va duce la dizolvarea statelor naționale care va fi o mare victorie a noastră în eterna luptă între noi, Iudeii și spiritul civilizator al lumii, cel arian, bazat pe morală, dreptate, adevăr și tradiții, pe dreptul la viață și a trăi din munca cinstită a propriior mâini, al onoarei și al rușinei, al bărbăției și al credinței străvechi.
Vom declanșa războaie regionale în Orientul Mijlociu, Africa, America Latină, pretutindeni.
Vom provoca un război devastator până la o totală autonimicire între Rusia și Ucraina.
Scopul final: refacerea Imperiului Khazar – a doua noastră patrie istorică.
Aceste războaie vor fi pornite tot de către „teroriştii” manipulaţi din umbră de către sistemul nostru. În această fază marile puteri nu vor intra în conflict direct, însă după mai mulţi ani de războaie regionale şi odată obţinut controlul total al populaţiei, va începe şi al Treilea Război Mondial. Recrutată cu forţa, populaţia va fi trimisă la război. Vor fi folosite arme chimice, biologice şi poate chiar nucleare în marile centre urbane pentru a elimina o mare parte a populaţiei.
Războiul se va sfârşi când lideri controlaţi de către iudeii Mei vor apărea în faţa oamenilor ca salvatori spirituali ai lumii şi vor încheia o pace fundamentală între toate naţiunile. În acest moment majoritatea oamenilor vor avea creierul „spălat”. Istoria va fi rescrisă de către noi, învingătorii, aşa cum a fost ca-ntotdeatna.
Controlul va fi total iar cei foarte puţini care vor mai îndrăzni să se stropșească la legile sistemului nostru, să critice aplicarea acestora vor fi anihilaţi în asemenea mod încât să constituie „exemple” pentru cei cu idei asemănătoare. Și, în special, vom fi foarte duri cu iudeii ortodocși care ni se opun spunând adevărul în cazuri extreme ale istoriei.
Toţi vor fi de acord că datorită aşa-zişilor „terorişti” lumea a trebuit să treacă prin cea mai mare criză socială, încheiată cu un mare război cum nu s-a mai văzut. Iar soluţia va fi simplă: te supui sau mori! Supravieţuitorii, epuizaţi şi supuşi, vor accepta sistemul definitiv de guvern unic controlat de Regele nostru. Astfel, Iudeii Mei vor avea la cheremul lor masele de „sclavi” controlaţi cu ajutorul tehnologiei avansate, sclavi ce nu se vor mai împotrivi niciodată.
Și se va săvârși minunea, așa cum a fost înființat statul Israel, care va deveni în acel timp o monarhie și va începe era mesianică și neamurile lumii îi vor pune pe cap împăratului MESIA la venirea sa în Ierusalim o coroană de aur în cel de-al treilea templu, restaurând dinastia davidică și EL, va fi Împărat pe întreg pământul și vom dansa bucuria victoriei Iudeilor Mei și a Mea întru eternitate. Și vom cânta:

“Neamuri, Neamuri, Nemurele,
V-a dat Yahweh table rele,
Și un „sacru” legământ
Robie pe-ntreg pământ.”

Și toată lumea se va pune în genunchi în fața MEA , îmi vor aduce laude și munți de aur în dar și mă vor preaslăvi, Dumnezeul lor unic și iubit și și așa va fi în veci.
Și atunci preamăritul Pământ gemu a durere și se cutremură a nesupunere, iar prealuminatul Cer se întunecă a tristețe de bezna infinită a nedreptății și a urii în care se cufunda lumea.
De odată, Sfânta Cruce a Domnului, cu lumina cea de veci, cea de la facerea lumii, se înfățișă în slava cerului întunecat de jale, îmbrățișând tot cuprinsul preabunului pământ în lumina sa divină, etern izvor de viață al tuturor, a toate și a tuturor ființelor înviere, cu suflul său cald dăruind bucuria vieții, și se trezi la viață, la viața cea fără de sfârșit, tot ce e viu și are suflare pe acest pământ, și fiarele câmpului, și păsările cerului şi târâtoarele pământului. Și era atâta iubire în jur, atâta lumină, încât oamenii smeriți în fața tragicului destin, se ridicară din genunchi, își ridicară capul plecat și privirea spre Tatăl cel din ceruri și-și îngropară marea frică față de Fariseul cel Mare și-l alungară pentru totdeauna din sufletele lor care se trezeau din paralizia tiraniei. Domnul, Dumnezeul cel Adevărat, le aducea Libertatea, îi dezrobea și le amintea că Libertatea este cel mai mare dar sfânt, care i s-a dat și care înseamnă împlinirea destinului de om, să fii stăpân pe soarta ta.
Moartea Libertății este moartea Omului. Dumnezeu este iubire și nu teamă. Omul a fost creat liber, asemeni lui Dumnezeu. Lumina Libertății se așeză pe marele templu din Ierusalim, luminând întreaga lume.
Omul devenea liber. Clopotele Libertății bătu în toată lumea vestind căderea Fariseului cel Mare, Stăpânului Etern, Marelui Arhitect al Universului, Celui Preaînalt, aducând Pacea și Dreptatea.
Și așa s-a încheiat Era Urii și s-a înveșnicit Era Iubirii, Legea Sfântă a Domnului, Legea Fraternității, Omenia crez și Cinstea datorie. Omul liber totdeauna învinge. Asta e voia Domnului.
Și Pacea Domnului a cuprins în brațele sale întreg Pământul și a înflorit Viața Eternă și a înviat Pământul. S-au desfăcut mugurii unei lumi noi. Omul se întorcea la Legea Sfântă a Domnului, calea cea adevărată. Și în jur era atâta lumină și iubire.