MAREA FRAUDĂ ŞI FARSĂ ELECTORALĂ A SECOLULUI DE LA CHIŞINĂU

În sfîrşit în şedinţa de pe 18 noiembrie 2016, Comisia Electorală Centrală a totalizat rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial care a avut loc la 13 noiembrie 2016. Conform procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor Președintelui Republicii Moldova, aprobat de CEC, la votare au participat 1.614.023 alegători.
Potrivit procesului verbal, numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral este următorul:
Igor Dodon, desemnat de Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a obținut 834.081 voturi;
Maia Sandu, desemnată de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a obținut 766.593 voturi.
Se declară ales concurentul electoral, Igor Dodon, desemnat de Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, care a obținut cel mai mare număr de voturi în turul al doilea de scrutin.
Tot astăzi, CEC a aprobat şi Raportul cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.
Prezenta hotarare se remite Curţii Constituționale, în vederea confirmării rezultatelor alegerilor și validării mandatului de Președinte al Republicii Moldova, procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor Președintelui Republicii Moldova și raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.

Iată că după diversiunea şi jaful miliardului de către CLANUL MAFIOT Vlad Plahotniuc, Vladimir Voronin, Igor Dodon, Ilan Şor, Renato Usatîi a urmat cea de-a doua crimă, marea fraudă şi farsă electorală din 13 noiembrie 2016 de la Chişinău. R. Moldova se afundă tot mai mult în prăpastia statului criminal în care există o singură lege, legea tăcerii, legea sclavului care trebuie să asculte de stăpînii şi satrapii timpului, dacă vrea să i se dea un os, fie el academician, doctor habilitat în ştiinţe, maestru în artă, artist al poporului, pedagog emerit, fie el judecător, procuror sau chiar Preşedinte al Curţii Constituţionale. Argumentele publicate recent în articolul din Ziarul de Gardă ne prezintă faţa lor hîdă, plină de cinism, lipsită de scrupule, dominaţi fiind de instinctul de putere şi de fiară prădătoare, cu mîna în sacul de bani al UE şi al Romaniei, dar cu sufletul la Maica lor Rusie devastată de ură faţă de tot ce este ordine, justiţie, libertatea individului, intergritate şi dreptate socială.

„Deşi cu un avan­taj de cir­ca 70 de mii de votu­ri în raport cu Maia San­du, lide­rul soci­a­list, Igor Dodon, câş­ti­gă ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le. Vic­to­ria a fost săr­bă­to­ri­tă de can­di­da­tul pro-rus când mul­te secţii de vota­re din dias­po­ră mai rămâ­neau des­chi­se. Potri­vit obser­va­to­ri­lor, la acest rezul­tat s-a ajuns după o cam­pa­nie mur­da­ră, carac­te­ri­za­tă de lan­sa­rea fal­su­ri­lor în spa­ţi­ul public, de min­ciu­ni şi acţiu­ni de deni­gra­re a ima­gi­nii, dar şi după un scru­tin mar­cat de ten­ta­ti­ve de fra­u­da­re, trans­por­ta­re orga­ni­za­tă şi chiar coru­pe­re a ale­gă­to­ri­lor, de încăl­ca­re a drep­tu­lui la vot a mii de cetă­ţe­ni ple­ca­ţi pes­te hota­re.

La nici trei ore de la închi­de­rea secţi­i­lor de vota­re în R. Mol­do­va, CEC infor­ma că a pro­ce­sat deja pes­te 95% din procesele-verbale, iar deca­la­jul din­tre cei doi can­di­da­ţi era de aproa­pe 10%. Până mier­cu­ri, 16 noiem­brie, dife­renţa s-a redus la 67 488 de votu­ri, în con­di­ţi­i­le în care sute de tine­ri au pro­tes­tat în Chi­şi­nău pen­tru a decla­ra rezul­ta­te­le neva­la­bi­le şi a cere ale­ge­ri repe­ta­te, dias­po­ra din Ita­lia, Româ­nia a ieşit în stra­dă cu mesa­jul „vreau să votez”, au apă­rut ima­gi­ni cu locu­i­to­ri din stân­ga Nis­tru­lui adu­şi gra­tis cu „trans­port orga­ni­zat de Şev­ciuk” la ale­ge­ri, în care unii obser­va­to­ri spun că Guver­nu­lui de la Chi­şi­nău ar tre­bui „să-i fie ruşi­ne” pen­tru votul din dias­po­ră.

Floreşti — Rezina — Dubăsari — Ştefan-Vodă
La secţi­i­le de vota­re din Rezi­na, ale­gă­to­rii din stân­ga Nis­tru­lui au fost adu­şi cu trans­port orga­ni­zat şi au fost remu­ne­ra­ţi cu 300 de lei, după ce pre­zen­tau bule­ti­nul de iden­ti­ta­te şi fişa de însoţi­re pe care este apli­ca­tă ştam­pi­la de vot. Mai mulţi mar­to­ri ocu­la­ri au publi­cat pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re zeci de foto­gra­fii şi mesa­je în care sem­na­li­zea­ză des­pre numă­rul masiv al auto­mo­bi­le­lor şi micro­bu­ze­lor care trans­por­tă cetă­ţe­nii din or. Rîb­ni­ţa la secţia de vota­re nr. 42 din Rezi­na. Mai mult, inter­nau­ţii spun că sunt dis­tri­bu­i­te anu­nţu­ri prin care cetă­ţe­nii din stân­ga Nis­tru­lui sunt infor­ma­ţi că este orga­ni­zat, la ore fixe, trans­port tur-retur pe tra­se­ul Rîbniţa-Rezina pen­tru dori­to­rii de a mer­ge la vot. Un inter­naut a sem­na­lat că bule­ti­ne­le de iden­ti­ta­te şi fişe­le de însoţi­re erau foto­gra­fi­a­te, iar oame­nii – remu­ne­ra­ţi în lei sau rub­le. Mai mult, obser­va­to­rii Promo-Lex au reu­şit să fil­meze în timp ce o per­soa­nă foto­gra­fia acte­le de iden­ti­ta­te ale unor ale­gă­to­ri, după ce aceş­tia vota­se­ră. Rezul­ta­te­le „mobi­li­ză­rii” în Rezi­na nu s-au lăsat aştep­ta­te: la 13 noiem­brie, a venit un număr aproa­pe tri­plu de cetă­ţe­ni din stân­ga Nis­tru­lui, com­pa­ra­tiv cu pri­mul tur de scru­tin, iar votul majo­ri­tar l-a obţi­nut Igor Dodon, 91%.

Situ­a­ţii simi­la­re cu zeci de auto­bu­ze şi sute de oame­ni care se îmbu­l­zesc şi se cear­tă la intra­rea în secţi­i­le de vota­re au fost sur­prin­se de came­re video în loca­li­tă­ţi pre­cum Sănă­tă­u­ca, Flo­reş­ti, Răs­că­ieţi, Ştefan-Vodă, sau Coci­e­ri, Dubă­sa­ri. În timp ce unii ale­gă­to­ri au decla­rat că au văzut anu­nţu­ri des­pre orga­ni­za­rea trans­por­tu­lui gra­tu­it şi au decis să mear­gă la vot, fără a între­ba cine plă­teş­te, şofe­rii au evi­tat să răs­pun­dă la între­bă­ri. Obser­va­to­rii Promo-Lex au rapor­tat 32 de cazu­ri în care ale­gă­to­rii au fost duşi orga­ni­zat, dar şi şase situ­a­ţii în care aceş­tia erau recom­pen­sa­ţi pen­tru votul în favoa­rea unui can­di­dat. Şi dacă în Chi­şi­nău, Flo­reş­ti sau Dubă­sa­ri oame­nii pri­meau bani, atun­ci în UTA Găgă­u­zia unii erau ser­vi­ţi cu vin (!). Repre­zen­tanţii Promo-Lex au spus pen­tru ZdG că, pe sta­tut de obser­va­to­ri, ei pot doar infor­ma publi­cul des­pre nere­gu­li, dar nu se pot adre­sa Poli­ţi­ei, lucru pe care ar tre­bui să-l facă ale­gă­to­rii sau con­cu­renţii elec­to­ra­li. Pe de altă par­te, cei de la CEC afir­mă că nu au pri­mit vreo con­tes­ta­ţie, dar şi că nu e o pro­ble­mă dacă oame­nii vin orga­ni­zat la ale­ge­ri.

„Ştiu că repre­zen­tanţii unui con­cu­rent elec­to­ral au sesi­zat orga­ne­le de poli­ţie, dar aşa fiind zis, nu ştiu cât de mare încăl­ca­re este să adu­ci oame­nii la vot. E încăl­ca­re să-i con­strân­gi sau să-i coru­pi, dar că ei s-au mobi­li­zat… Da, au fost auto­ca­re şi pes­te hota­re, dar poli­ţia tre­bu­ie să se ocu­pe”, ne-a spus Vea­ce­slav Agri­go­roae, secre­ta­rul CEC.

Numărare pe întuneric
Regis­trul elec­tro­nic al ale­gă­to­ri­lor SIAS „Ale­ge­ri”, care vine să asi­gu­re exclu­de­rea votu­lui dublu, potri­vit CEC, a fun­cţio­nat cu defi­cienţe. În mai mul­te secţii s-au înre­gis­trat sus­pen­dă­ri ale sis­te­mu­lui până la jumă­ta­te de oră, unii ale­gă­to­ri nu s-au regă­sit în Regis­tru, iar în cir­ca 20 de loca­li­tă­ţi a fost sis­tat curen­tul elec­tric: 13 secţii de vota­re din Hân­ceş­ti, trei – din Can­te­mir şi o secţie din or. Codru. Ime­di­at după aces­te cazu­ri, Maxim Lebe­din­schi, mem­bru CEC, decla­ra că pro­ce­sul de vot nu a fost afec­tat. „Resur­sa ener­ge­ti­că de la bate­rii le per­mi­te ope­ra­to­ri­lor să pro­ce­se­ze date­le în con­ti­nu­a­re, res­pec­tiv, pro­ce­sul elec­to­ral nu este afec­tat”, a pre­ci­zat Lebe­din­schi. La fel ca şi în pri­mul tur, ale­gă­to­rii au comu­ni­cat des­pre fap­tul că, în lis­te, erau inclu­se per­soa­ne dece­da­te sau că la domi­ci­li­ul lor erau înscri­se nume fal­se. Nu au lip­sit şi cazu­ri de vot mul­ti­plu. CEC vor­beş­te des­pre trei inci­den­te, care sunt inves­ti­ga­te de poli­ţie. Maria Car­po­vi­ci, din Sănă­tă­u­ca, Flo­reş­ti, afla­tă de trei luni în SUA, a publi­cat un video în care susţi­ne că la secţia de vota­re din Washin­gton a fost anu­nţa­tă că deja a votat de trei ori în loca­li­ta­tea sa de baş­ti­nă. În legă­tu­ră cu ast­fel de cazu­ri, apar sus­pi­ciu­ni refe­ri­toa­re la fun­cţio­na­li­ta­tea sem­na­lu­lui sonor care ar fi tre­bu­it să anu­nţe obser­va­to­rii din secţii des­pre ten­ta­ti­ve­le de vot dublu. La fel ca şi în turul întâi, mul­te cal­cu­la­toa­re nu au fost dota­te cu boxe. E şi cazul secţi­ei nr. 129 din Chi­şi­nău. Vla­di­mir Carp, preşe­din­te­le secţi­ei, susţi­ne că nu a auzit de aceas­tă pre­ve­de­re, deşi a par­ti­ci­pat la şedinţe­le de lucru ale CEC pri­vind orga­ni­za­rea pro­ce­su­lui elec­to­ral.

Şi per­for­manţa numă­ră­rii ope­ra­ti­ve a votu­ri­lor a adus sur­pri­ze. La trei secţii, rezul­ta­te­le votu­lui au fost inver­sa­te. Mai mult sau mai puţin întâm­plă­tor, la toa­te trei, Maia San­du câş­ti­ga teren în faţa con­tra­can­di­da­tu­lui, doar că votu­ri­le erau atri­bu­i­te can­di­da­tu­lui PSRM. Res­pec­tiv, în procesele-verbale întoc­mi­te la o secţie din Cop­ceac, Ştefan-Vodă, la una din Leu­şe­ni, Hân­ceş­ti, şi la alta din Nis­po­re­ni, figu­rau une­le cifre, iar pe www.cec.md aces­tea erau pre­zen­ta­te invers.

CEC a expli­cat prin obo­sea­la sau prin deco­nec­tă­ri de curent în une­le loca­li­tă­ţi. „Dată fiind uti­li­za­rea în fie­ca­re secţie de vota­re a sis­te­mu­lui infor­ma­ţio­nal ce per­mi­te trans­mi­te­rea onli­ne, în regim res­trâns, a proceselor-verbale către CEC, admi­tem că au putut fi comi­se une­le ero­ri de ordin teh­nic de către ope­ra­to­rii Sis­te­mu­lui infor­ma­ţio­nal auto­ma­ti­zat de stat”, a repli­cat CEC.

„Guvernului trebuie să-i fie ruşine”
Cel mai mare val de nemulţu­mi­ri a fost gene­rat, însă, de leza­rea drep­tu­lui la vot a dias­po­rei, unde mii de cetă­ţe­ni au rămas în faţa secţi­i­lor fără bule­ti­ne, deşi mai erau câte­va ore până la închi­de­re. Drept răs­puns la între­bă­ri­le dias­po­rei, CEC a decla­rat că deci­zia de a orga­ni­za o sută de secţii pes­te hota­re a fost lua­tă în baza a doi indi­ci: numă­rul de cetă­ţe­ni care s-au înscris în lis­te­le pre­a­la­bi­le (3559) şi pre­zenţa la urne în 2014. Revol­ta­ţi de modul de orga­ni­za­re a scru­ti­nu­lui, ale­gă­to­ri din mai mul­te ora­şe ita­li­ene au orga­ni­zat flash-mob-uri, au aprins lumâ­nă­ri şi au trans­mis auto­ri­tă­ţii elec­to­ra­le pes­te trei mii de con­tes­ta­ţii, cerându-şi drep­tul la vot, alte 42 mii de per­soa­ne au sem­nat o peti­ţie onli­ne prin care cer anu­la­rea rezul­ta­te­lor şi orga­ni­za­rea unui nou scru­tin. Des­pre numă­rul insu­fi­cient al secţi­i­lor de pes­te hota­re a vor­bit, încă îna­in­te de pri­mul tur de scru­tin, euro­par­la­men­ta­rul român Sie­gfried Mureşan. Într-o scri­soa­re adre­sa­tă preşe­din­tei CEC, Ali­na Rus­su, aces­ta îi cerea să facă public algo­rit­mul de cal­cul în fun­cţie de care CEC a sta­bi­lit orga­ni­za­rea secţi­i­lor de vota­re în stră­i­nă­ta­te şi să-i răs­pun­dă dacă cre­de că cele o sută de secţii sunt în măsu­ră să ofe­re toa­te con­di­ţi­i­le ce le-ar asi­gu­ra cetă­ţe­ni­lor mol­do­ve­ni posi­bi­li­ta­tea de a-şi exer­ci­ta drep­tul la vot. Ime­di­at după scru­tin, euro­par­la­men­ta­rul a decla­rat: „Guver­nu­lui tre­bu­ie să-i fie ruşi­ne că a lăsat cetă­ţe­nii în frig în stra­dă fără bule­ti­ne de vot. Şi tre­bu­ie să-şi asu­me răs­pun­de­rea. Obli­ga­ţia Guver­nu­lui e să asi­gu­re tutu­ror cetă­ţe­ni­lor posi­bi­li­ta­tea de a vota. Am anti­ci­pat pro­ble­ma, dar auto­ri­tă­ţi­le nu au făcut nimic”.

Între timp, preşe­din­ta CEC a decla­rat că nu va demi­sio­na, deo­a­re­ce aceas­tă soli­ci­ta­re este una poli­ti­că, dar şi că la insti­tu­ţie nu a fost depu­să nicio con­tes­ta­ţie pri­vind nere­gu­li în scru­ti­nul din 13 noiem­brie.”

MIHAI CIUBOTARU