CANDIDATUL LA PREŞEDINŢIE IGOR DODON ŞI-A CUMPĂRAT “DE LA O RUDĂ DIN ITALIA”, O CASĂ DE MILIOANE, CU BANI DE LA BANCA LUI PLAHOTNIUC

Igor Dodon, preşe­din­tele Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­dova (PSRM), a împru­mu­tat, la sfârşi­tul lunii iulie, aproape 1,5 mln. de lei de la Vic­to­ri­a­bank, banca prim-vicepreşedintelui Par­ti­du­lui Demo­crat (PD), Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. Cu aceşti bani, soci­a­lis­tul şi-a ofi­ci­a­li­zat pro­cu­ra­rea unei case de mili­oane, în sec­to­rul Buiu­cani, casă des­pre care ZdG scria, acum doi ani, că urma să-i apa­rţină. Atunci, Igor Dodon nega cu vehe­menţă infor­ma­ţi­ile, catalogându-le drept “bârfe şi zvo­nuri”.

Recent, într-un inter­viu acor­dat zia­ru­lui de limbă rusă, “Argu­mentî i Factî”, Igor Dodon declara că, în urmă cu câteva săp­tămâni, după ce şi-a vân­dut apar­ta­men­tul cu două camere în care locuia din 1999 şi după ce a luat un cre­dit de la bancă, şi-a cum­pă­rat o casă. “Acum, vom achita cos­tul ei. Nu m-am decis deo­dată, dar, în această pri­mă­vară, după dece­sul tată­lui meu, m-am gân­dit, poate e cazul să mă aşez şi eu pe pământ, la pro­pria casă, căci cresc doi băieţi”, spu­nea lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor.

Dodon în 2011: “Bârfe şi zvonuri”

În luna mai 2011, ZdG publica arti­co­lul “O casă verde pen­tru can­di­da­tul roşu“, în care relata des­pre noua casă a lui Igor Dodon. Per­soane care locu­iau în veci­nă­tate ne poves­teau cum acesta venea prac­tic în fie­care zi la casa de pe str. Xeno­pol, unde urmă­rea atent cum decurg lucră­rile de ame­na­jare. “Nu comen­tez bâr­fele şi zvo­nu­rile”, aşa ne-a răs­puns atunci Dodon, fiind între­bat dacă acea casă este sau urmează să fie a sa. “Vă refe­riţi la casa de la Buiu­cani? Acolo, în veci­nă­tate, în blo­cu­rile cu mai multe etaje, locu­ieşte fra­tele şi năna­şul meu. Poate acolo, când vin în vizită la ei, m-au văzut veci­nii?”, a încer­cat atunci Dodon să explice vizi­tele sale frec­vente la casa de pe str. Xeno­pol.

După ce Igor Dodon a afir­mat public fap­tul că, recent, şi-a cum­pă­rat o casă, am veri­fi­cat dacă nu cumva, noua sa casă este toc­mai cea des­pre care ZdG scria, acum doi ani. Şi, sur­priză! Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Între­prin­de­rea de Stat “Cadas­tru”, casa de pe Xeno­pol, des­pre care am scris în 2011, înre­gis­trată atunci pe numele fir­mei de con­stru­cţii care a ridicat-o, Recon­sci­vil, este acum înre­gis­trată pe numele soţi­lor Dodon.

1.5 mln. de lei de la Victoriabank

Tranza­cţia a avut loc, ofi­cial, pe 29 iulie 2013, zi în care Igor Dodon a luat un cre­dit de 1.477 mln. de lei de la Vic­to­ri­a­bank, bancă des­pre care se ştie că apa­rţine prim-vicepreşedintelui PD, Vlad Pla­ho­t­niuc. În schim­bul aces­tei sume, între fami­lia Dodon şi Vic­to­ri­a­bank a fost sem­nat un con­tract de ipo­tecă, care are în cali­tate de obiect casa de mili­oane a fami­liei Dodon.

În înscri­e­rile de la Cadas­tru nu se spe­ci­fică de la cine a cum­pă­rat Igor Dodon casa, însă, ţinând cont de fap­tul că, în urmă cu o lună, aceasta era înre­gis­trată tot pe firma Recon­sci­vil, atunci devine lim­pede că lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor şi-a procurat-o anume de la ei. Con­form infor­ma­ţi­i­lor ofi­ci­ale, tere­nul pe care este con­struit imo­bi­lul se întinde pe o supra­faţă de 590 m.p., iar casa pe 162,1 m.p.. Expe­rţii imo­bi­li­ari afirmă că o ase­me­nea casă valo­rează pe piaţa imo­bi­li­ară apro­xi­ma­tiv 5 mln. de lei, în fun­cţie de mate­ri­a­lele folo­site şi de cele aflate în inte­rior.

Din infor­ma­ţi­ile publice, aflăm că tere­nul pe care este con­stru­ită inclu­siv casa fami­liei Dodon a fost dat de pri­mă­rie fir­mei Recon­sci­vil în 2005, printr-o hotă­râre a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău, asta după ce com­pa­nia de con­stru­cţii, în 2002, a pro­cu­rat la lici­ta­ţie con­stru­cţi­ile nefi­ni­sate de la inter­se­cţia stră­zi­lor Alba Iulia şi Oni­si­for Ghibu, după ce lucră­rile de con­stru­cţie la acel şan­tier fuse­seră sto­pate pen­tru o peri­oadă înde­lun­gată de timp. Pe lângă blo­curi de locuit, firma a con­struit şi două case indi­vi­du­ale: una pen­tru Igor Dodon, alta pen­tru Vale­riu Şufrai, direc­to­rul Recon­sci­vil.

435-igor-dodonIgor Dodon:

«Am pro­cu­rat casa de la o rudă de-a mea care a inves­tit în această con­stru­cţie, iar, ulte­rior, a rămas cu tra­iul în Ita­lia. Nu pot să vă spun cine-i ruda. Astea sunt date con­fi­denţi­ale. Nu este ade­vă­rat că aş avea rela­ţii spe­ci­ale cu repre­zen­tanţii fir­mei de con­stru­cţii care au ridi­cat casa şi că i-aş fi aju­tat atunci când eram minis­tru. Sunt invenţii, nu i-am faci­li­tat cu nimic. Ruda mea de peste hotare a găsit anume această firmă. Eu am vân­dut apar­ta­men­tul cu două odăi şi am luat un cre­dit. Am luat casa cu tot cu teren con­tra unei sume de 2 mln. 300 mii de lei. Ime­diat, am anu­nţat Comi­sia Naţio­nală de Inte­gri­tate. Mi se pare că am pro­ce­dat corect, nu am ascuns nimic, cum fac alţi dem­ni­tari. Dacă doriţi, pot să vă orga­ni­zez o excur­sie… Deo­cam­dată nu vă pot primi în casă, dar în jurul casei – nu am ce ascunde… Veniţi, ca să nu vă căţă­raţi pe gar­duri, cum faceţi în alte cazuri, cu casele unor dem­ni­tari…»

Dodon are şi maşină nouă?

Am vizi­tat “noua” casă a preşe­din­te­lui PSRM în după ami­aza zilei de vineri, 16 august. La câteva minute după ce am ajuns la faţa locu­lui, o maşină cu numere de înma­tri­cu­lare C NY 224 s-a oprit în faţa porţii, a luat o doamnă care părea să fie mama lui Igor Dodon şi a ple­cat. În ogradă au rămas doi băieţi, cel mai pro­ba­bil, cei doi fii ai fami­liei Dodon, care se jucau cu min­gea. În gara­jul din inte­ri­o­rul casei am mai zărit un auto­mo­bil cu numere de înma­tri­cu­lare C QK 729, care încă nu apare în decla­ra­ţi­ile de veni­turi şi pro­pri­e­tăţi ale depu­ta­tu­lui.

Casa are trei nive­luri şi un design modern. Împre­j­mu­ită cu un gard de beton, de vreo 3 metri înă­lţime, cu o poartă dintr-un aliaj de metale scumpe, cu un aco­pe­riş de culoare verde, cu pereţii vop­siţi în verde-deschis, casa, de o con­stru­cţie ori­gi­nală, a fost edi­fi­cată de firma “Recon­sci­vil”, care a con­struit, în pre­a­jmă, pe str. Oni­si­for Ghibu, câteva blo­curi de locuit cu mai multe etaje. De fapt, prin pre­a­jmă, sunt mai multe blo­curi de locuit, dar şi câteva case pe pământ, con­stru­ite cu mulţi ani în urmă. Sin­gura casă modernă din apro­pi­ere, simi­lară cu cea a lui Dodon, este cea a lui Vale­riu Şufrai, direc­to­rul fir­mei Recon­sci­vil, care, se spune că este în rela­ţii foarte bune cu soci­a­lis­tul.

Oame­nii, care locu­iesc în, zonă au auzit aproape toţi că urmează să aibă un vecin depu­tat. Unii, însă, recu­nosc fap­tul că ştiau des­pre asta de mai mult timp, pen­tru că îl tot vedeau pe Dodon când venea la casa cu trei nivele pen­tru a vedea cum decurg lucră­rile de repa­ra­ţie. Alţii ne-au spus că l-au zărit pe Dodon abia acum câteva zile în această locu­inţă, în care, de câteva luni, locuia o femeie în vâr­stă, des­pre care bănu­iesc că este mama depu­ta­tu­lui. Toţi veci­nii din zonă ne-au spus că imo­bi­lul de lux a fost fini­sat cu mai bine de doi ani în urmă.

“Averile” familiei Dodon

Igor Dodon, în vâr­stă de 38 de ani, este depu­tat nea­fi­liat în Par­la­men­tul R. Mol­dova, după ce a ajuns în Legi­sla­tiv pe lis­tele Par­ti­du­lui Comu­ni­ş­ti­lor. De-a lun­gul tim­pu­lui, acesta a acti­vat la Bursa de Valori a Mol­do­vei, la Comi­sia Naţio­nală a Valo­ri­lor Mobi­li­are a Mol­do­vei, dar şi la câteva insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­rior, în cali­tate de pro­fe­sor. Din 2005, intră în poli­tică, fiind numit vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei şi Come­rţu­lui. Un an mai târ­ziu, Dodon este pro­mo­vat în fun­cţia de minis­tru în acest minis­ter. Din 2008, deţine con­co­mi­tent şi fun­cţia de prim-vicepremier, iar un an mai târ­ziu, devine depu­tat.

În 2009, Igor Dodon scria, în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, că deţine împre­ună cu soţia un apar­ta­ment de 57 m.p. de pe str. Calea Orhe­iu­lui şi un auto­mo­bil, Toyota Land Cru­ise, din 2003, în valoare de 5 mii de euro. Ace­leaşi pro­pri­e­tăţi au fost decla­rate şi în anii urmă­tori, 2010-2011. În decla­ra­ţia pe 2012, Dodon menţiona că deţine un apar­ta­ment, însă doar de 50,1 m.p, dar şi că şi-a vân­dut maşina, Toyota, cu aproape 80 mii de lei. În ulti­mii ani, fami­lia Dodon a decla­rat veni­turi con­stante de apro­xi­ma­tiv 150 mii de lei.

Dacă e să ne ghi­dăm de infor­ma­ţi­ile din decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi ale lui Igor Dodon din ulti­mii patru ani, atunci, după un sim­plu cal­cul, vedem că fami­lia Dodon, cu veni­turi anu­ale de apro­xi­ma­tiv 150 mii de lei, ar avea nevoie de 10 ani de muncă doar pen­tru a plăti cre­di­tul la Vic­to­ri­a­bank, fără a pune la soco­teală even­tu­a­lele plăţi supli­men­tare pe care orice per­soană le achită băn­cii atunci când ia un cre­dit.